Navigace

Obsah

 

 

logo

 

anotace praxin 

 

Výzva č. 57

projektový záměr

Anotace výzvy: Zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/francouzského/německého jazyka formou blended learningu.

 

logo
 
 
 
       Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
 
Výzva č.56
 
Podpora vzdělávání pedeagogů v cizím jazyce - Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Výzva č.56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
 
projektový záměr, výzva 56
 
 
   Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
 
Výzva č.51

dotyk

Anotace Dotyková zařízení ve výuce

Smlouvy z výběrového řízení na HW a antiviry v rámci projektu "Dotyková zařízení ve výuce"

                             
 
ČTEME A UČÍME SE PRO ŽIVOT
 
Projektový záměr
NAŠE MOTTO:
Učit se být sám sebou.
Učit se žít s ostatními.
Učit se komunikovat.
Učit se, jak se učit
                                          (Lisabonská deklarace)
Naše škola se zaměřuje na environmentální výchovu, na prevenci sociálně patologických jevů s širokou nabídkou volnočasových aktivit, na pomoc žákům s různými školními obtížemi, na badminton. V 1. třídách se vyučuje čtení genetickou metodou.
V poslední době mají žáci stále větší problémy se čtením i porozuměním psaného textu v českém jazyce, čímž se komplikuje i následná výuka cizích jazyků. V rámci projektu chceme podporovat čtenářskou gramotnost, vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků, s úzkou vazbou na individualizaci vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků.. Porozumění českému textu a umění práce s českým textem a českým jazykem je nezbytný základ pro dobré pochopení a naučení se jazyka cizího.
Využití moderních technik (interaktivní prohlížeče, e-learning, počítače, web) zase zvýší atraktivitu výuky pro žáky. Pro český jazyk i cizí jazyky existuje nepřeberné množství studijních materiálů a metodik pro ICT formu výuky. Cílem je doplnit vybavení školy v této oblasti.
Úspěšnost vyhodnotíme rozdílovým testováním vybraných tříd a žáků na začátku i na konci projektu (využijeme některé z dostupných testů pro čtenářskou gramotnost a cizí jazyky). Dále pak provedeme zhodnocení formou rozhovorů a dotazníků mezi učiteli zapojenými do projektu.
V druhé části projektu se chceme zaměřit na využití potenciálu, dovedností a motivace našich učitelů k výuce pomocí ICT, vzdělávání učitelů v oblasti výuky pomocí ICT. Domníváme se , že tento přístup bude také velice motivační pro naše žáky.
Další oblastí, ve které vnímáme jistý nedostatek v kvalifikaci a znalostech učitelů, je finanční gramotnost. Toto nové téma zatím nebylo na naší škole nijak uchopeno, využíváme možnosti zařadit vzdělávání učitelů v této oblasti do projektu.. Dosažení těchto plánovaných cílů projektu bude ověřeno v dvou základních rovinách. Za prvé půjde o ověření rostoucí tendence znalostí žáků prostřednictvím standardizovaných testů od externího dodavatele. Druhou částí bude ověření názorů a pocitů žáků i učitelů z nově nastavených prvků výuky.
Naše škola je zaměřena na badminton, v rámci individualizace a inovace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti bychom se rádi zaměřili na empirickou činnost žáků v oblasti fyziologie lidského organismu v návaznosti na sportovní činnost (skupinová výuka). Pro úspěšnost projektu v této oblasti je potřeba doplnění a modernizace stávajících učeních pomůcek. Vyhodnocení této části projektu budou provádět samotní žáci za podpory učitele analýzou své práce, grafy a dotazníky. Výsledky budou pravidelně porovnávat s odbornými studiemi.
Poslední částí našeho projektu je zapojení dvou speciálních pedagogů do procesu inkluzívního vzdělávání žáků s SVP. Vzhledem k vysokému počtu integrovaných žáků ve škole
 ( v současné době 55), je naším cílem zkvalitnit depistážní činnost a diagnostiku. Zařadit speciálně pedagogické vzdělávací aktivity, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti. Nabídnout metodickou pomoc třídním učitelům při integraci, spolupracovat s odborníky týmu školního pracoviště (školní metodik prevence, výchovný poradce) dle jeho potřeb i potřeb školy. Koordinovat a metodicky vést asistenty pedagoga ve škole.
Úspěšnost a dosažení cílů poslední části projektu ověříme u integrovaných žáků a třídních učitelů úspěšným zapojením do výuky v běžné třídě. Kontrolním vyšetřením na specializovaném pracovišti.

Inkluze na mosteckých školách

šablony

logo