Navigace

Obsah

Prvořadým cílem pedagogů školy

je všestranný rozvoj žáka jako jedinečné mladé osobnosti tak, aby byla co nejlépe připravena pro další život a dokázala se po ukončení povinné školní docházky dobře orientovat v nových životních situacích.

Škola se zaměřuje:

Na environmentální výchovu

- péče o rostlinstvo celého venkovního areálu

- arboretum dřevin podkrušnohorské oblasti na školní zahradě

- učebna v přírodě v atriu školy

- třídění odpadů, sběr papíru, plastů

Na odbornou pomoc žákům s různými školními obtížemi

- speciálně pedagogická péče pro děti s vývojovými poruchami učení a chování

- logopedická péče

Na prevenci sociálně patologických jevů

- široká nabídka volnočasových aktivit (ŠD, zájmové kroužky)

- sportovní aktivity 

Na výuku čtení v 1. třídách genetickou metodou