Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Lenka Nováková

Lenka NovákováPaní učitelka Lenka Nováková se stala druhým učitelem, který se do projetu eTwinning zapojil a od roku 2010 úspěšně realizovala již celou řadu projektů, za které získala Certifikáty kvality a Evropské certifikáty kvality.

Ocenění:

V roce 2023 získala paní učitelka Lenka Nováková Národní cenu za projekt Season Stories.

V roce 2019 získala společně s panem učitelem Jakubem Melichem Národní cenu za projekt Save the world, save yourself.

AKTUÁLNÍ PROJEKT PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

DON´T  FEED THE TRASH CAN

Cílem tohoto projektu je zabývat se některými environmentálními problémy a tím, jak můžeme přispět k ochraně naší přírody. Studenti z několika zemí (ČR, Polsko, Španělsko) ve věku 12 – 15 let budou zjišťovat, jak mohou sami pomoci s řešením tohoto problému. Budou hledat odpovědi na některé otázky: Proč vyhazujeme jídlo, oblečení a další věci? Co se stane s odpadky? Jak můžeme znovu použít některé věci? Proč je důležité recyklovat? Aktivity budou připravovat společně se svými partnery. Výsledným produktem bude společná e-kniha a realizace charitativní akce.

eTwinningRealizované projekty:

Season stories

Etwinningový projekt Season Stories vznikl na základě výborné několikaleté spolupráce s polskou partnerkou Weronikou Kus.  Ve školním roce 2022 – 23 se do projektu zapojila 4. A  a za polskou stranu dvě třetí třídy. Cílem bylo v průběhu jednotlivých ročních období představit sebe, domov, svoje město a typické tradice dané země. Projekt začal posláním balíčku s dopisy, dárky představujícími naše města a maskoty – Krteček a Wawelský drak nás provázel po celou dobu. Zároveň byly  v balíčku i zakódované úkoly pro jednotlivá roční období. Žáci si nosili dráčka domů, malovali, fotografovali a učili se slovní zásobu k jednotlivým ročním obdobím. Naučili se pracovat s celou řadou online programů, aplikací  – např.  Padlet, Google forms, Code generator nebo Storyjumper a vzájemně si s partnery připravovali úkoly, které plnili. Společným jazykem byla angličtina, ale naučili se řadu slov v polštině a podařilo se i setkání při video-konferenci. Výsledným produktem je sdílená prezentace komiksových příběhů a společná e-kniha ztvárňující přátelství našich maskotů v jednotlivých ročních obdobích. Úžasné bylo, že se zapojili i rodiče a některé úkoly děti plnily s třídní učitelkou.

Video – balíček pro polské partnery: https://youtu.be/UCIwy0Lyp4s 

Sdílená prezentace – komiksové příběhy:  https://youtu.be/OV0I2vn27Aw

Legenda o Wawelském drakovi: https://youtu.be/qoZxlFAz4co

Video-konference: https://youtu.be/Wje2BI-IyGg

Jarní báseň: https://youtu.be/9pRjO09Fe1g

Prezentace o našem městě: https://www.thinglink.com/scene/1651336320645070851

Společná e-kniha: https://www.storyjumper.com/book/read/148057961/SEASON-STORIES-with-the-Little-Mole-and-the-Wawel-Dragon

eTwinning

Získaná ocenění: Certifikát kvality; Evropský certifikát kvality.

                                Národní cena

4 Seasons With eTwinning

V tomto eTwinningovém projektu žáci 5. A spolupracovali s partnery z Polska. Cílem bylo v průběhu jednotlivých ročních období představit sebe, školu, svoje město, typické tradice dané země a spousta dalších aktivit. Na začátku jsme si vyměnili dopisy s drobnými dárky a talismany, které nás provázely celým projektem stejně jako hudba od Antonia Vivaldiho „Čtvero ročních období“.  Žáci malovali, fotografovali, poslouchali hudbu a naučili se pracovat s řadou online programů a aplikací – Padlet, Google forms, Docs.google, Code generator, Storyjumper, Wordclouds, Bookcreator, MovieMaker, Puzzles. Vzájemně si připravovali úkoly, které plnili. Společným jazykem byla angličtina, ale naučili se i spoustu slov v polštině. O Vánocích zpívali polskou a partneři českou koledu. Výsledným produktem je slovník v anglickém, polském a českém jazyce rozdělený podle ročních období a společná e-kniha.

Odkazy:

Video-konference: https://youtu.be/au6CR8oL5fo

Zpěv koledy v polštině: https://youtu.be/5r5h_dzMkmI

Odkaz na společnou e-knihu: https://www.storyjumper.com/book/read/132849502/THE-FOUR-SEASONS-WITH-THE-LITTLE-MOLE-AND-THE-WAWEL-DRAGON

Odkaz do virtuální třídy: https://twinspace.etwinning.net/200708

eTwinning

4 Seasons with eTwinning – získal Certifikát kvality + Evropský certifikát kvality.

Everyone can be a nature hero

Naše škola je již řadu let nedílnou součástí mezinárodní spolupráce, ve které se zabývá eTwinningovými projekty. Cílem projektu pro letošní školní rok s názvem Everyone Can Be a Nature Hero bylo, aby si žáci uvědomili kroky, které my jako lidé činíme vůči naší planetě. Téma ochrany planety Země je v současné době jedno z hlavních témat, které hýbe světem. Žáci 7. ročníků základní školy si během školního roku vyzkoušeli, jak by i oni svým dílem mohli přispět ke zlepšení stavu naší planety. Projekt jsme koncipovali do čtyř hlavních oblastí – recyklace, šetření vodou, šetření energiemi a ochrana lesů. Na projektu jsme spolupracovali společně s dalšími evropskými partnery – se Španěly, Řeky a Poláky. Využívali jsme řadu online programů a aplikací – např. Padlet, Kahoot, Thinglink, Survio, Answergarden, Bookcreator, Wordclouds, Collagemaker. Finálními výstupy bylo vytvoření společné e-knihy a především výběr organizace, která pomáhá zmírnit následky negativní lidské činnosti na planetu, a její finanční podpora.

Odkaz do virtuální třídy a na společnou e-knihu:

https://twinspace.etwinning.net/207909/home

https://read.bookcreator.com/RVi8CBj1JEXBdYhObWQIAVttsp12/6xtJyDpFRnmfkHVrzTrqSg

eTwinning

REALIZOVANÉ PROJEKTY (VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ KVALITY A EVROPSKÝCH CERTIFIKÁTŮ KVALITY):

2020/2021

Wonder Citizens – Wonder Word

Tento projekt jsem realizovala s třídou 6. C společně s panem učitelem Jakubem Melichem (třída 6. B) převážně v hodinách anglického jazyka. Téma bylo zaměřeno na podporu čtenářské gramotnosti a jako podklad jsme si vzali knihu Never Ending Story (autor: Michael Ende). Na projektu jsme spolupracovali s řadou evropských států (Slovinsko, Chorvatsko, Portugalsko, Francie). Společné výstupy v rámci jednotlivých kapitol jsou prezentovány v prostředí Twinspace (bezpečné online prostředí vytvořené právě pro spolupráci v rámci eTwinning programu).

A co všechno jsme v letošním covidovém školním roce zvládli?

Vzájemně jsme se představili; vytvořili a odhlasovali si společné logo; vzájemně jsme poznávali jazyky ostatních států, a dokonce jsme zkusili i jimi mluvit; společně jsme se setkali na online videokonferencích; mezi sebou jsme si posílali „fantasy box“, ve kterém jsme našim partnerům představili náš stát a co je pro něj typické; vytvořili jsme společně e-knihu, kde jsme pomocí obrázků a jednoduché angličtiny převyprávěli část knihy; pracovali jsme s celou řadou online programů a aplikací – Padlet, Answergarden, Tricider, Wakelet, StoryJumper apod.; vytvořili jsme řadu online her, které jsme pak společně hráli – Kahoot, ActionBound apod.

Na závěr jsme hlasovali o humanitární organizaci, která se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v zaostalých státech světa, a finančně jsme ji podpořili z prostředků, které děti získávají při různých akcích pořádaných pro rodiče.

Průběh celého projektu můžete vidět v našem závěrečném videu: https://youtu.be/mbDoagsc7u4

Video-konference: https://youtu.be/omMnbDvzzXA

Mini fantasy slovníček: https://youtu.be/3_7NyoRVlBo

Věříme, že naše usilovná práce v nestandardním školním roce přinesla žákům trochu jiný, zábavnější a smysluplnější pohled na výuku anglického jazyka, rozšířila jejich slovní zásobu a pomohla jim najít si vrstevníky i napříč hranicemi EU.

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

ETwinning

2019/2020

Blue-bot in action 

Projekt byl určen pro děti 8 – 9 let, které s angličtinou začínají. Spolupráce probíhala mezi českou a španělskou školou. Děti pracovaly s robotickými hračkami Blue-bot a učily se základům programování. Hlavním cílem projektu bylo přirozenou a nenásilnou formou naučit děti základům programování a zároveň používat angličtinu v prostředí, které je dětem velmi blízké tak, aby mohly zdokonalovat a využívat svoje jazykové dovednosti. Projekt byl založen na spolupráci a pomoci starších kamarádů mladším a využití metody CLIL ve výuce. Žáci 9. tříd se aktivně zapojili, pomáhali připravovat výstupy a úkoly a pravidelně se s třeťáky setkávali v rámci některých vyučovacích hodin. Pomohli při přípravě videokonference s partnery. Využívali novou jazykovou učebnu, kde měli možnost naučit se nové IT nástroje a aplikace, které využili pro vytváření zábavných her a úkolů nejen pro své mladší spolužáky, ale i pro své partnery. Malé děti tak přirozenou formou procvičovaly anglický jazyk.

První setkání: https://www.youtube.com/watch?v=jsSLG-1kEL0

Druhé setkání: https://youtu.be/y9wOXEwhla8

Videokonference: https://youtu.be/39i4Xkeuvoc

Třetí setkání: https://youtu.be/jUaYcC6M48Y

Certifikát kvality

18

Healthy plants for sustainable Earth

Cílem projektu bylo v rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin vyhlášeným pro rok 2020 přiblížit studentům pomocí různých aktivit význam ochrany rostlin pro člověka a naši planetu. Pracovalo celkem 6 zemí – Slovinsko, Turecko, Itálie, Španělsko, Slovensko a ČR. Činnosti byly přizpůsobeny věku studentů, kteří společně hledali odpovědi na některé důležité otázky jako např.: Jaký je význam rostlin? Co znamená označení „plíce světa“? Jak rostliny chránit? apod. Projekt probíhal od října do dubna, kdy byl předčasně ukončen z důvodu pandemie a uzavření škol. Na každý měsíc byly připraveny různé úkoly, ve kterých studenti museli zjišťovat informace, provádět výzkumy, praktické činnosti a současně  pracovat v mezinárodních týmech. Zajímavé bylo porovnávat tyto výzkumy s ostatními zeměmi. Na závěr proběhlo zhodnocení projektu.

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

17

Práce na projektu: https://youtu.be/VvynkTHi5qM

Souvenir surprise 

Žáci ve věku 10 – 11 let z Polska a České republiky se prostřednictvím suvenýrů, které si vzájemně poslali, seznamovali s historií, kulturou a tradicemi partnerské země. Vzájemně jsme si připravili úkoly, které byly zakódovány pomocí QR kódů. Každý měsíc tak žáci rozluštili QR kód a plnili úkoly spojené s poslaným suvenýrem. Cílem projektu bylo poznání partnerské školy a země (historie, legendy, zvyky, tradice), navázání nových přátelství, rozvoj jazykových dovedností, povzbuzení k tvořivosti, používání IT nástrojů a aplikací. Díky suvenýrům, které od partnerů obdrželi a zakódovaným úkolům, které jsme odtajňovali každý měsíc, byli žáci motivováni a vždy se těšili na nové úkoly. Na projektu jsme pracovali zejména v hodinách angličtiny, některé aktivity plnili ve VV, HV, hodinách IT, ale i doma. Kromě třídní  učitelky a učitele IT se nám podařilo zapojit i některé rodiče. Výsledným produktem bylo vytvoření e-knihy, která může být i do budoucna využita jako pomůcka při výuce.

Certifikát kvality

16

Naše škola: https://youtu.be/cFmJeRbKpeE

Česká koleda: https://youtu.be/ZyaNMGoFSb0

Polská koleda: https://youtu.be/kvDOX4nnM_I

Polská legenda – Katarzynki: https://youtu.be/BE1na4nWUrk

Legenda Wawel Dragon: https://youtu.be/euv82eIr1Ew

Zhodnocení projektu – e-kniha: https://www.storyjumper.com/book/showframe/84564155/SOUVENIR-SURPRISE#

2018/2019

Save the world – Save yourself

Projekt byl zaměřen na ekologické problémy současného světa a pracovali jsme na něm s partnery  z Itálie, Polska a Řecka. Žáci z jednotlivých zemí sami objevovali problémy v různých částech světa a zjišťovali, co je jejich příčinou. Zabývali se kácením deštných pralesů, znečištěním Baltského moře, ohroženými mořskými želvami, globálním oteplováním apod. Kromě toho, že zpracovávali informace do prezentací a videí,  také přemýšleli o možných řešeních, jak oni sami mohou pomoci. Připravovali  pro své partnery úkoly, aby si zábavnou formou znalosti ověřili – používali křížovky, kvízy, interaktivní hry. Setkávali se na videokonferencích, kde navzájem komunikovali a učili se slova z vytvořeného mini slovníku v anglickém a mateřském jazyce. Na závěr proběhlo hlasování, kterým zvítězil projekt na podporu orangutanů. Vyhledali jsme mezinárodní organizaci a zasláním peněz jsme adoptovali na dálku několik orangutanů z Bornea a Sumatry a přispěli tak záchranným stanicím v těchto místech. Důležitá byla i skutečnost, že peníze žáci získali vlastními aktivitami – zorganizovali den otevřených dveří, prodávali svoje výrobky a také seznámili širokou veřejnost s naším projektem. Velkým přínosem bylo, že se do eTwinningového projektu podařilo aktivně zapojit velké množství žáků a následně i rodiče. Mezi zajímavou aktivitu patřilo připravení krabice „Nature box“, kterou jsme postupně posílali do jednotlivých zemí, opět s různými úkoly a drobnými dárky. Vše s ekologickou tematikou.

Zhodnocení projektu: https://www.youtube.com/watch?v=l2pMWINia_g

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

15

Toys on the road

Projekt je určen dětem od 7 do 8 let, kteří se začínají učit anglicky jazyk. Hlavním cílem projektu je učit se angličtinu ve spolupráci s partnery, ale také s pomocí starších spolužáků (metoda CLIL). Žáci si s partnery navzájem vymění své hračky a tyto hračky pak seznámí se svojí školou, třídou, domovem, městem.

Setkání mladších a starších žáků: https://www.youtube.com/watch?v=IMFsTVlb0fI

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

14

2017/2018

Let´s play with our fairy tale

Projekt byl připraven pro děti ve věku 6 – 8 let (1. třída), které s angličtinou začínali. Na základě pohádek se učili nová slovíčka a jednoduché fráze.

Za pomoci starších spolužáků (6. – 9. tř.) malé děti přirozenou a hravou formou poznávali anglický jazyk. Do projektu byly zapojeny děti z české, polské a italské školy. Každá škola představila jednu národní pohádku, na základě které poznávali zvířátka, čísla, barvy, členy rodiny a jednoduché fráze.

Výstupem projektu byla desková hra z každé země s úkoly.

Pohádka Budulínek: https://www.youtube.com/watch?v=HO8fppf9vOU

Certifikát kvality

13

School MasterChef

Na projektu spolupracovali žáci z několika zemí (ČR, Polsko, Itálie, Španělsko, Ukrajina, Ázerbájdžán) a vzájemně se seznamovali s kulturou z hlediska stravovacích návyků. Zjišťovali, co obvykle jí, jaká jídla vaří a porovnávali je. Vzájemně si předávali recepty formou prezentací a videí a snažili se uvařit jídla z jiných zemí. Hlavním výstupem projektu byla mezinárodní kuchařka a zvolení nejlepšího mistra kuchaře.

Vaření a pečení podle receptů od partnerůhttps://www.youtube.com/watch?v=rzZME7yTOts

Certifikát kvality

12

Do I matter?

Tento projekt byl zaměřen na lidské hodnoty v porovnání s dnešními mladými lidmi. Byl založen na známé knize: „Good night stories for Rebel Girls“, analyzoval život a hodnoty skutečných osobností naší minulosti, ale i současnosti. Studenti se seznámili nejen s příběhy, ale zjišťovali další informace o těchto osobnostech a za použití různých aplikací s nimi seznamovali své spolužáky a partnery z Polska a Itálie. Součástí projektu bylo vyjádřit svoje hodnoty a porovnávat je. Závěrečným produktem bylo vytvoření stromu hodnot s listy, které jsme si vzájemně poslali, kalendář s fotografiemi z projektu, ale i online hra Kahoot.

Zhodnocení projektu: https://www.youtube.com/watch?v=OZWEPWGRTC

Certifikát kvality

11

2016/2017

Friendship without borders

Projekt vytvářeli žáci 6. tříd s partnery z Polska (v návaznosti na projekt My free time) v anglickém jazyce a jeho cílem bylo navázat skutečná přátelství bez hranic. Z tohoto důvodu žáci pracovali v česko-polských dvojicích, které si vylosovali, po dobu celého projektu. Posílali si vzájemně dopisy, dárky, vánoční a velikonoční přání. S využitím fotografie, kterou si vyměnili, si každý vytvořil papírovou postavu svého kamaráda a strávil s ním celý školní rok. Pozval svého kamaráda domů, na výlet s rodiči, ukázal mu naše město Most. Polští kamarádi s námi byli v muzeu, na hradě, školním výletě a dokonce i v Anglii. Vzájemně si připravovali různé aktivity - křížovky, kvízy, deskové hry, video, jak uplést pomlázku, vytvořit Easter Palm. Každá aktivita byla využita ve videokonferenci, kde opět pracovali ve dvojicích. Se svými kamarády komunikovali také e-mailem, WhatsAppem, na Facebooku. Při poslední videokonferenci se rozloučili s přáním, že v září chtějí ve spolupráci pokračovat.

Komiksy: https://www.youtube.com/watch?v=DImLlFZkjHs

Deníky projektu: https://www.youtube.com/watch?v=3U117PngHmM

Certifikát kvality

10

International movie

Cílem projektu bylo ve spolupráci se zapojenými zeměmi vytvořit mezinárodní film. Nejprve se domluvit a vybrat společný žánr filmu, vymyslet příběh, kdy partneři vymyslí první část, na kterou naváží partneři z další země a poslední partneři příběh dokončí. Poté rozepsat příběh do jednotlivých rolí a vytvořit tak společný scénář. Rozdělit si role a představit jednotlivé herce formou fotografií a v rámci videokonferencí (dodržet podobu herců). Připravit si rekvizity, procvičit své role a natočit jednotlivé scény filmu a vytvořit z nich jeden společný film. Cíl tohoto projektu byl splněn hned dvakrát, protože probíhal stejným způsobem mezi žáky 8. i 9. tříd. Vznikly tak dva mezinárodní filmy. První (Angle of Vision) byl v koprodukci s Francouzi a Řeky, druhý (From pen-friends to best friends) pak ve spolupráci s Italy a Turky. Na závěr jsme filmy i celý projekt zhodnotili formou videokonferencí, videí, nástěnkou padlet, online dotazníkem.

Angle of vision: https://www.youtube.com/watch?v=Wndp0i5EeFM

From pen friends to best friends: https://www.youtube.com/watch?v=JMLJP4DMvqU

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

9

2015/2016

My free time

Na eTwinningovém projektu jsme pracovali s žáky 5. B od září do června s partnery z Polska, Islandu a Slovinska. Cílem projektu bylo na základě tématu, které je dětem blízké – a tím je jejich volný čas, motivovat je ke komunikaci v anglickém jazyce a získat nové informace nejen o jiných zemích, ale i o svých vrstevnících – kde a jak žijí, co dělají ve volném čase. Žáci si v tomto projektu poprvé vyzkoušeli své znalosti angličtiny při dorozumívání s dětmi jiných národností, připravovali a zároveň plnili různé zábavné aktivity. Nejvíce se těšili na videokonference, kdy téměř bez ostychu mluvili anglicky a komunikovali se svými vrstevníky. Největším úspěchem bylo navázání přátelství s partnery z Polska, se kterými budeme pokračovat ve spolupráci i v příštím školním roce.

Závěrečné video o průběhu projektu: https://www.youtube.com/watch?v=HDJxWzAVNLA

Certifikát kvality

8

2014/2015

Meet new friends

Projekt probíhal v hodinách konverzace s žáky 8. – 9. tříd. Hlavním cílem bylo povzbudit žáky ke komunikaci v anglickém jazyce a současně sdílet a porovnávat s nimi různé aspekty jejich života, především však získat nové přátele z jiných zemí. Partnery byli studenti z Polska a Turecka. Hodiny konverzace tak velmi často probíhaly formou videokonferencí, což byl nejlepší způsob, jak žákům ukázat nezbytnost znalosti cizích jazyků. 

Odkaz na video z jedné videokonference: https://www.youtube.com/watch?v=fhzyOHuoLKE

Certifikát kvality

7

We like autumn and winter    

Žáci ve věku 6 – 9 let ve spolupráci s partnery ze Španělska, Řecka, Slovenska a Polska  vzájemně poznávali život a kulturu jiných zemí, zjišťovali rozdíly a podobností jejich života v souvislosti s ročními obdobími podzim a zima. Poznávali, jak se mění příroda, město, jaké plodiny jsou typické na podzim, jaké svátky souvisí s těmito ročními obdobími, sporty apod. Žáci získali řadu informací o zemích svých partnerů, porovnávali je, vyhledávali na mapě, sdělovali si prostřednictvím videokonferencí. Zjistili, že přestože jsou od sebe daleko vzdáleni a mluví jiným rodným jazykem, angličtina je prostředkem k vzájemnému dorozumění mezi národy. Získali tak motivaci k dalšímu studiu angličtiny.

Představení města: https://www.youtube.com/watch?v=4YmAB3iU7Us

Zhodnocení projektu: https://www.youtube.com/watch?v=eVEArYFH2Ac

6

Certifikát kvality

2013/2014

School for Life

Hlavním cílem bylo povzbudit studenty ve studiu angličtiny na základě zajímavých a zábavných aktivit. Ukázat jim velmi úzký vztah mezi učením ve škole a skutečných životem a najít nové přátele z odlišných zemí. V tomto projektu studenti vzájemně poznávali život a kulturu jiných zemí, porovnávali rozdíly a podobnosti jejich života. Projekt byl naplánován na 8 měsíců a pracovali na něm  žáci z Česka, Turecka, Chorvatska  a Řecka ve věku 10-13 let. Projekt rozvíjel u žáků klíčové kompetence, podporoval týmovou spolupráci žáků, učil je pracovat s informačními technologiemi, podporoval výuku angličtiny a rozvíjel přátelství mezi partnerskými školami. Hlavním tématem bylo poznávat se navzájem, ukázat zajímavosti ve svém městě, zemi, porovnat některé svátky, vyměnit si recepty a vyzkoušet jídlo z jiné země a samozřejmě navzájem komunikovat formou videokonferencí. Žáci vymýšleli různé zábavné aktivity, které také podporovali komunikaci v angličtině.

Odkaz na zhodnocení projektu: https://www.youtube.com/watch?v=_d4xnXVVZAo  

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

5

Happy european day of languages (2013)

Cílem projektu bylo společně oslavit Evropský den jazyků. Žáci vytvářeli plakáty, mini slovníky a krátká videa.

3

2012/2013

Our place on Earth

Na projektu spolupracovali žáci 6. tříd z Polska, Slovenska, Itálie a ČR. Žáci představovali sebe jako součást určitého místa na Zemi. Představili svá města, domy, byty, tradice, zvyky a další témata. Hlavním cílem bylo povzbudit žáky z různých zemí ke komunikaci v anglickém jazyce a ukázat, jak odlišní a zároveň podobní mohou být lidé na celém světě.

Certifikát kvality

4

2011/2012

Me and my pet

Projekt byl realizován s žáky 5. tříd (10 – 11 let) v hodinách angličtiny. Partnery byli žáci z Rumunska. Cílem bylo vzájemné poznávání života a kultur jiných zemí prostřednictvím svých domácích mazlíčků. Výstupem byly prezentace s domácími mazlíčky, kvízy, fotografie, komiksové příběhy, ale i videa s domácími mazlíčky ve škole.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=YYXtB58Mk34&feature=youtu.be

Certifikát kvality

2

2010/2011

Our school and the world around it

Cílem projektu, na kterém pracovali žáci z ČR a Polska ve věku 12-13 let, bylo seznámit se s kulturou jiných zemí. Žáci vzájemně představovali sami sebe, svoji školu, město, významné svátky apod. Dozvěděli se tak spoustu informací o jiné zemi. Projekt probíhal celý školní rok.

Certifikát kvality

1

Zabýváme se

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.